OBAVIJEST

USKLAĐIVANJE STATUTA I OPĆIH AKATA ŠKOLSKE USTANOVE

U Narodnim novinama broj 98/19. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Zakon o izmjenama Zakona o radu. Radi usklađivanja s odredbama Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.) u cijelom tekstu Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi riječi: »ured državne uprave« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije« u odgovarajućem padežu odnosno u cijelom tekstu Zakona o radu riječi: »uredu državne uprave u županiji, odnosno uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove rada« zamjenjuju se riječima: »upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na poslove rada (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo) u odgovarajućem padežu.

Navedene izmjene Zakona stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine te je potrebno uskladiti statut i opće akte školske ustanove u primjerenom roku.