Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 7/17.), a sukladno članku 54. stv. 1. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93., 29/97.,47/99.) i članka __ Statuta OŠ/SŠ ______________, Školski odbor OŠ/SŠ___________________ na prijedlog ravnatelja Škole, uz prethodnu suglasnost osnivača_______________ KLASA: ____________ URBROJ:__________ od _________ na sjednici održanoj _________ donosi

Izmjene i dopune Statuta
OŠ/SŠ________________

PREUZMI CIJELI DOKUMENT