Poštovani pretplatnici,

u časopisu Poslovni edukator broj 2/16 na stranici 33. u članku Financijsko izvještavanje za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine u točki 4. potkrala se greška.
U nastavku dajemo ispravak teksta.
Hvala na razumijevanju!

1. Izvještaj o obvezama

Izvještaj o obvezama je obrazac u kojem se unose podaci o stanju i promjeni stanja obveza. Škole ga sastavljaju za polugodišnje razdoblje s datumom od 1. siječnja do 30. lipnja te za proračunsku godinu s datumom od 1. siječnja do 31. prosinca. Sastavlja se na Obrascu: OBVEZE.

Na poziciji AOP 001 Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 038 iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) upisuje se ukupni potražni saldo obveza na dan 31. 12. 2015. godine. U nastavku se daje objašnjenje pozicija iz Obrasca: OBVEZE koji se sastavlja za polugodišnje razdoblje.

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 002) predstavlja zbroj potražne strane ukupnih obveza u izvještajnom razdoblju, što konkretno za izvještajno razdoblje znači zbroj potražne strane obveza od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

Pod međusobnim obvezama proračunskih korisnika (AOP 003) podrazumijevaju se obveze koje su nastale u međusobnom odnosu između korisnika u sustavu proračuna, a to su na primjer: obveze nastale ispostavljanjem računa jednog proračunskog korisnika za izvršene usluge drugom proračunskom korisniku, obveze nastale zbog rashoda koje jedan proračunski korisnik mora refundirati drugom radi korištenja zajedničkih prostora, obveze prema državnom proračunu za bolovanje preko 42 dana, obveze prema nadležnom lokalnom/regionalnom proračunu za neutrošena sredstva primljena od nadležnog proračuna, obveze prema državnom proračunu za dio prihoda ostvaren prodajom stanova na kojima postoji stanarsko pravo, obveze prema nadležnom lokalnom/regionalnom proračunu za dio vlastitih prihoda i sl.

Na poziciji AOP 020 Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju upisuje se zbroj dugovne strane ukupnih obveza u izvještajnom razdoblju, odnosno od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine.

Na poziciji AOP 038 Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja upisuje se zbroj stanja ukupnih obveza na početku izvještajnog razdoblja (AOP 001) i povećanja ukupnih obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 002) umanjen za podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020) što mora odgovarati ukupnom stanju svih obveza na posljednji dan izvještajnog razdoblja. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038) mora biti jednako zbroju stanja dospjelih (AOP 039) i nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 097).

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja su one obveze koje su nastale u tekućem i prethodnim razdobljima, a koje nisu dospjele u izvještajnom razdoblju, odnosno do 30. 6. 2016. godine.