email comm
Zakonom o sudskom registru (Nar. nov., br. 1/95. - 40/19.) uvedena je obveza upisa elektroničke pošte u sudski registar za sve pravne osobe koje su upisane u sudski registar. Kako su i škole, odnosno predškolske ustanove pravne osobe koje se prilikom osnivanja moraju upisati u sudski registar, tako se navedena obveza odnosi i na njih.

PREUZMI CIJELI DOKUMENT: DOSTAVA E-MAIL ADRESE SUDSKOM REGISTRU I E-KOMUNIKACIJA SA SUDOVIMA